ಬಾದಾಮಿ

ಾ ದಾಮಿನಿ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾಯಸದಲಿ
ತೇಲಿಸುವೆ ಮುಳುಗಿಸುವೆ
ಬಾದಾಮಿ ನೀ

updatedupdated2021-02-172021-02-17